VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

VSAC "Vidzeme" mājaslapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Cilvēku drīkst audzināt tikai tas, kas viņu mīl, un cilvēku parasti mīl tas, kas viņu prot audzināt.
[S.Rannamā]

Budžets 2019.gads Drukāt E-pasts

1. Apakšprogramma
„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2019.gada finansējums un tā izmaiņas

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2019. gada plānotais finansējums (EUR)

2019. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

5 727 901

6 104 704

376 803

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 222 909

1 252 211

29 302

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 504 992

4 852 493

347 501

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 504 992

4 852 493

347 501

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

5 728 163

6 104 966

376 803

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 623 441

5 821 637

198 196

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 466 991

5 658 737

191 746

1000

Atlīdzība

4 037 878

4 069 664

31 786

2000

Preces un pakalpojumi

1 429 113

1 589 073

159 960

3000; 6000

Sociālie pabalsti

156 450

162900

6 450

6000

Sociālie pabalsti 6239

39 950

41 500

1550

6000

Sociālie pabalsti, 6296

116 500

121 400

4900

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

104 722

283 329

178 607

5000

Pamatkapitāla veidošana

104 722

283 329

178 607

Finansiālā bilance

-262

-262

0

F00000000

Finansēšana

262

262

0

F21010000

Naudas līdzekļi

262

262

0

F21010001

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

262

262

0

   VSAC „Vidzeme” 2019.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2019.gada 12.aprīļa Rīkojumu Nr.42.

   2019.gadā finansējuma lielākās izmaiņas ir:

- EKK 5000 „Kapitālie izdevumi”, saistībā ar piešķirto papildus finansējumu datortehnikas iegādei un neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas, vides pieejamības un vides uzlabošanas pasākumiem, klientu drošības nodrošināšanai un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas pasākumiem;

- EKK 2000 „Preces un pakalpojumi”, saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām un klienta vietu faktisko aizpildi un saistībā ar papildus saņemto finansējumu supervīziju nodrošināšanai sociālajā aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem un neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas pasākumiem;

- EKK 1000 „Atlīdzība”, saistībā ar papildus saņemto finansējumu motivācijas pasākumu nodrošināšanai;

- EKK 6000 “Sociālie pabalsti”, saskaņā ar klientu vietu faktisko aizpildi un klientu kustību.

Rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" un faktiskā izpilde

Plānotais "Amata vietu skaits institūcijā"

Faktiskais amata vietu skaits institūcijā

360.55

351.3

   2019.gadā VSAC “Vidzeme” vakanto amata vietu skaits vidēji - 9,25 amata vietas. Neskatoties uz izmaiņām (palielinājumu) atalgojumā, lielākoties vakantos amatus sastādīja sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes speciālistu amatu vakances (sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, psihiatrs, fizioterapeits, māsas palīgs).

VSAC "Vidzeme" rezultatīvais rādītājs
"Finansētais vietu skaits institūcijā" un faktiskā aizpilde

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2019.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.04.2019.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.07.2019.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2019.

Faktiskā aizpilde 2019.gadā

VSAC „Vidzeme”

665

668

665

676

656

"Ropaži"

305

307

305

309

299

"Rūja"

270

271

270

274

267

„ Valka”

90

90

90

93

90

   Ar 2019.gada 1.aprīli uz laiku tika palielināts finansētais vietu skaits institūcijā par 3 vietām, tai skaitā, filiālei “Rūja” par 1 vietu, lai nodrošinātu pakalpojuma sniedzēja maiņas iespējas Sociālās aprūpes centra “Lode” klientiem un par 2 vietām filiālei “Ropaži”, lai nodrošinātu pakalpojuma sniedzēja maiņas iespējas VSAC “Rīga” filiāles “Baldone” klientiem.

   Ar 2019.gada 1.oktobri tika palielināts finansētais vietu skaits institūcijā par 11 vietām, tai skaitā, filiālei “Rūja” un “Ropaži” par 4 vietām, filiālei “Valka” par 3 vietām, lai nodrošinātu pakalpojuma sniedzēja maiņu VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas” klientiem, tā kā no 2020.gada 1.janvāra minētā ārstniecības iestāde nesniegs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

alt

   2019.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 6 101.4 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 852.4 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 211.8 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (37.2 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

alt

   2019.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 6 101.4 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 4 066.7 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 589.1 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 162.3 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 283.3 tūkst. EUR.

2019.gadā veiktās aktivitātes:

1. VSAC „Vidzeme” nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija vidēji 656 klientiem 3 filiālēs. Tai skaitā:

1)      iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai un filiālē „Ropaži” ēdināšanas pakalpojums;

2)      iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;

3)      segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;

4)      iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;

5)      iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;

6)      iegādāts apģērbs un gultas veļa klientiem;

7)      atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 500 €) klientiem;

8)      nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālē „Ropaži” un veļas mazgāšana filiālē „Rūja” - filiāļu „Rūja” un „Valka” klientiem.

2. Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirktas akmeņogles filiālē „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malka filiālē „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

3. Nodrošināts Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojums administrācijā un filiālēs (500 EUR mēnesī).

4. Izlietots finansējums kapitālajiem izdevumiem:

-          Administrācijai un Centra 3 filiālēm iegādāti pamatlīdzekļi – 4 portatīvie datori un 4 „Microsoft Office” licences (1506.33 EUR*4=6025.32 EUR);

-          filiālei „Ropaži” – veikts video novērošanas iekārtas remonts 525.08 EUR; pagraba stāva telpu remontdarbi 1671.60 EUR; iegādātas 4 funkcionālās aprūpes gultas 3090.69 EUR;

-          filiālei ”Rūja” – iegādātas 2 funkcionālās aprūpes gultas 1500.40 EUR; palešu ratiņi 711.42 EUR; cilindra mehānisms profesionālajai veļas mašīnai 1512.50 EUR un gaisa kondicionieris veļas mazgātavai 1245.09 EUR; bīdāmās durvis veselības punktam 1089 EUR; veikta iepriekšēja samaksa par bruģakmens seguma ieklāšanas darbiem 18 393.73 EUR;

-          filiālei ”Valka” – iestādes darbības nodrošināšanai iegādāts kopētājs 960.10 EUR; skapji veselības punktam un klientu apģērbam 2863.63 EUR; veikts karstā ūdens sistēmas remonts 904.21 EUR.

5. Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces un uzturēšanas materiāli. Klientu pārvadāšanai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai izlietots finansējums transportlīdzekļu remontiem un uzturēšanas materiālu iegādei.

6. Iegādāti remontmateriāli un veikti remontdarbi, tai skaitā:

-          filiālē „Ropaži” – veikts kosmētiskais remonts 1. korpusa mantziņu noliktavā,   1.korpusa 3. stāva dušas telpā, 3. korpusa 1. stāva WC, 3. korpusa 2. stāva klientu atpūtas telpā, 3. korpusa 2.stāva 7 klientu istabiņās un 1.korpusa 3.stāva medicīnas kabinetā. Veikts 1.korpusa pagraba stāva noliktavas telpu remonts un pusceļa mājas kāpņu telpas no 2. uz 3.stāvu remonts un 2. korpusa 1.stāva WC un koridora sienas remonts, ārējā pienākošā ūdensvada remonts, katlu mājas saimniecības telpu grīdas betonēšana un iekšpagalma bedru pielīdzināšana ar šķembām;

-          filiālē „Rūja” - izremontēta  1 klientu istabiņa 3.korpusa 1.stāvā un 3 klientu istabiņas grupu dzīvokļu mājā, veikts kosmētiskais remonts 1. korpusa ēdamzālē un 1. korpusa kāpņu telpai, veikta PVC logu regulēšana un remontdarbi, izveidots atpūtas stūrītis ar strūklaku pie galvenās ieejas, veikts ūdens sūknētavas sienu remonts un sienu remonts ēdamzālē, veikta veļas mājas ārdurvju nomaiņa no koka uz PVC, uzsākti remonta darbi veļas mājā atsevišķas veļas gludināšanas telpas izbūvei;

-          filiālē "Valka" – veikti teritorijas labiekārtošanas darbi – izveidots vides objekts klientiem.

7. Klientu drošībai filiālēs tiek uzturēta Automātiskās ugunsdrošības sistēma, trauksmes poga un filiālē „Rūja” nodrošināts apsardzes pakalpojums.

8. Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

1)       „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 15 virtuves darbinieki no filiālēm „Valka” un „Rūja”;

2)      „Sociālais darbs ar personām ar garīga rakstura traucējumiem” – Centra vecākais eksperts-veselības aprūpes jautājumos;

3)      „Personu ar garīga rakstura traucējumiem atbalsts un motivācija. Komunikācijas prasmju pilnveide” –filiāles „Ropaži” pusceļa mājas vadītāja;

4)      „Anēmijas cēloņi un aprūpes principi” - filiāles „Ropaži” medicīnas māsa;

5)       „Neatliekamā palīdzība pacienta dzīvībai bīstamās situācijās” - filiāles „Valka” 3 medicīnas māsas un 2 garīgās veselības aprūpes māsas;

6)      „Atvaļinājums, slimības naudas, vidējā izpeļņa – aktualitātes 2019” un „Pamatlīdzekļu pamatdati un procesi” – Centra vecākā grāmatvede un grāmatvede;

7)      „Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai minimālās higiēnas prasības” – 4 frizieres no filiālēm „Ropaži”, “Rūja” un „Valka”;

8)      SARIDA ikgadējā Baltijas valstu konference „Sociālo pakalpojumu attīstība pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas” - Centra vecākais eksperts-veselības aprūpes jautājumos, filiāļu „Ropaži” un „Valka” vadītājas;

9)      E.D.E. (sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas), EAHSA un EAN kongress Itālijā, Matērā – Centra direktors un filiāles „Ropaži” vadītāja;

10)  „Menedžmenta ABC” – 17 administrācijas darbinieki, 3 filiāļu vadītāji, 3 filiāļu saimnieciskās nodaļas vadītāji un 3 filiāļu soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas nodaļas vadītāji;

11)   „Elektrodrošība” – filiāles „Rūja” elektriķis;

12)  “Aptauju veidošanas tiešsaistes rīki un rezultātu apstrāde” – personāla nodaļas vadītāja;

13)  “Dezinfekcija zobārstniecībā” – filiāles “Rūja” zobārste;

14)  “Grupas supervīzija” - filiāles “Rūja” psihologs;

15)  “Specifisko atkritumu apsaimniekošana” - filiāles “Rūja” veselības aprūpes sektora vadītāja, vecākā medicīnas māsa un medicīnas māsa;

16)  Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana 70 sociālā darba speciālistiem, tai skaitā, pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas 3 darbinieki, 31 filiāles ”Ropaži”, 28 filiāles “Rūja” un 8 filiāles “Valka” darbinieki.

10. Organizēti pasākumi klientiem, tai skaitā:

- filiālē „Ropaži”:

1)      Barikāžu atceres diena – atmiņu stāsti un Latvijas simtgades filmu cikla dokumentālās filmas „Lustrum” demonstrācija;

2)      Pasākums „Viss tikai Tev” veltīts Pareizticīgo Ziemassvētkiem, Aizkraukles vokālā ansambļa koncerts;

3)      Ziemas diena – aktivitātes dabā;

4)      Kino dienas – animācijas filmu „Saule brauca debesīs”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, “Bize un neguļa”, dokumentālo filmu „Dubultā dzīve – sekss un PSRS”, filmu „Klases salidojums”, „Jaungada taksometrs”, „Blēži”, “Dvēseļu putenis” demonstrācija;

5)      Koncerti – uzstājas LU Tautas deju ansamblis „Dancis”, ĶEGUMA Tautas nama deju kolaktīvs „Kadiķis”, A. Skuja, I. Pavļuta un I. Vikmane, A. Bumbieris;

6)      Izrādes – Kauguru pagasta amatierteātra izrāde „Diriģents”, „Latvijas Leļļu Teātru Kluba” izrāde „Sapņu kuģis”, Suntažu amatierteātra  izrāde “Kaķīša dzirnavas”;

7)      Psiholoģijas lekcijas „Stresa veidošanās mūsu organismā”, „Oreola vai Halo efekts – psiholoģijas fenomens”, „Personības tipi”, „Saskarsmes kultūra”;

8)      Valentīndienas radošā darbnīca „Visu darām no sirds!” un pasākums „Valentīndienas šurumburums”;

9)      Ropažu novada bibliotēkas un A. Smiltiņas personālizstādes „Ieskats iedvesmā” apmeklējums;

10)  Lieldienu pasākums, radošās darbnīcas, Ropažu vidusskolas audzēkņu koncerts;

11)  Ekskursijas uz Gaujas Nacionālo parku; Minhauzena muzeju, LU rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavu „Babīte”, Ieriķu dzirnavām, Bruknas muižu, pa Ropažu novadu, Uz Grobiņu (VSAC “Zemgale”), Rīgas SV. Pētera baznīcu, Rīgas brāļu kapiem, vīriešu klosteri Jēkabpilī;

12)  Baltā galdauta svētki ar filiāles vadītājas svētku uzrunu un Ogres tehnikuma audzēkņu un pedagogu koncertu;

13)  Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts pasākums;

14)  Pasākums „Ielīgosim Jāņu dienu” – filiāles klientu teātra izrāde, Suntažu folkloras kopas koncerts;

15)  Pasākums “Brīvais mikrofons” par tēmu – Jānis Peters;

16)  Pasākums “Baltijas ceļam 30”;

17)  Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi LV” rīkotais talantu konkurss “Ko tu proti?”;.

18)  Miķeļdienas svētku koncerts un radošās darbnīcas;

19)  Lāčplēša dienas 100.gadskārtas pasākums “Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai”;

20)  Latvijas neatkarības proklamēšanas dienai veltīts pasākums “Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien”;

21)  Klientu izbraukuma koncerts “Rudens krāsu simfonijas” Ikšķiles dienas centrā un pansionātā “Madliena”;

22)  Adventes un Ziemassvētku pasākums “Sniegbaltītes skola”.

- filiālē ”Rūja”:

1) Jaungada karnevāls;

2) Barikāžu dienai veltīts pasākums;

3) Valentīndienas pasākums;

4) Sniega skulptūru diena – sniega skulptūru veidošana, celšana kopā ar darbiniekiem;

5) 8.marta svētku koncerts „Puķīte Rozīte” – filiāles iedzīvotāju koncerts;

6) Līgatnes Dabas taku zvērkopes Velgas Vītolas stāsi par dzīvi ar saviem draugiem – zvēriem un putniem, fotogrāfiju skatīšanās;

7) Lieldienu pasākums „Iešūposim Lieldienas” -  olu ripināšana, šūpošanās, Naukšēnu kristīgā ansambļa koncerts, Rūjienas Svētās Bērtuļa draudzes ansambļa koncerts;

8) Līgo dienas koncerts “Ielīgosim Saulgriežus” – filiāles iedzīvotāju teātra izrāde un koncerts;

9) Futbola čempionāts Valmierā – futbola spēles apmeklējums Vidzemes Olimpiskā Centrā;

10) Filmu pēcpusdienas – filmu „Tās Dullās Paulīnas dēļ”, „Meklējot kapteini Grantu.” 1.-7. sērija, „Homo Novus”, „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, „Blēži” , „Jaungada taksometrs”, “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, “Saulessvece”, “Nameja gredzens”, dokumentālo filmu „FREIMIS. Mārtiņš Freimanis”, „Turpinājums” un animācijas filmu „Saule brauca debesīs”, „Nu, pagaidi” demonstrācija;

11) izglītojošās ekskursijas uz Limbažiem, Rīgu un Ainažiem, hokeja spēles apmeklējums Arēnā Rīga;

12) Mārtiņdienas pasākums, muzikālā izrāde “Ances puteklīši”;

13) Latvijas neatkarības proklamēšanas dienai veltīts koncerts;

14) Adventes un Ziemassvētku pasākums “Smaržu rūķis”.

-filiālē ”Valka”:

1)      pasākumi „Sveiks, Jaunais gads!” un Jaungada karaoke;

2)      Ekskursija-pārgājiens Valka-Valga; ekskursija uz Smilteni; ekskursija uz Strenču koku skulptūru parku, Interaktīvo centru Gulbenē;

3)      ciemos Turnas amatierteātris ar teātra izrādi;

4)      Filiāles klientu rokdarbu izstādes apmeklējums Lugažu muižā un izstāde Valkas pilsētas bibliotēkā, Ziemassvētku tirdziņš Limbažu dienas centrā;

5)      Teātra izrādes „Staburaga bērni” apmeklējums Valmieras teātrī;

6)      Valentīndienas pasākums;

7)      Izstādes apmeklējums Valkas mākslas skolā, Valkas novadpētniecības muzejā;

8)      Mākslas darbnīca „Pavasaris”;

9)      Lieldienu pasākums „Nu atnāca Lieldieniņa ar raibām oliņām” un Radošā darbnīca „Nāc nākdama liela diena” Valkas muzejā;

10)  Rūjienas SV. Bērtuļa draudzes koncerts ar mācītāja uzrunu;

11)  Izjāde ar zirgiem „Kalnbundās”, Valkas pagastā;

12)  Līgo svētku pasākums „Mēs Jānīti daudzinām”;

13)  Orientēšanās spēle “Vai pazīsti”;

14)  Dārza svētki;

15)  Pasākums “Rudens vēju muzikants”;

16)  Latvijas neatkarības proklamēšanas dienai veltīts pasākums “Tu sirdī ierakstīta” un viktorīna “Izzini Latviju”;

17)  Adventes, Ziemassvētku un Vecgada pasākums “Gadu tinu kamolā”;

18)  Valkas pamatskolas Ziemassvētku koncerts, Valkas senioru koncerts ”Jaungada krikumiņi” un Valkas kultūras nama kopas “Nāburgi” koncerts.

Ikmēneša pasākumi visās filiālēs:

- dzimšanas dienu svinības, sporta un dažādu aktivitāšu un tematiskās dienas, radošās darbnīcas, diskotēkas, kustību rotaļas;

- Dievkalpojumi un dvēseles stundas.

Ikgadējie pasākumi visās filiālēs:

- Lielā pavasara talka “Mēs vēlamies dzīvot tīrā vidē!”;

- Minifutbola turnīrs SENI CUP Staicelē;

- Baltā galdauta svētki;

- Sporta - sadzīves prasmju spēles „Rūjas kauss” filiālē „Rūja”;

- „Dziedāšanas svētki” Siguldā, talantīgākajiem dziedātājiem ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas;

- Vislatvijas pasākums – sporta spēles “Ceļojošais kauss”, kas šogad notika Priekulē;

- “Bocce” turnīrs Ropažu novada “Zaķmuižā”;

- Olimpiskās nedēļas pasākumi.

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums

Apakšprogrammas 05.03.00 „Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros ir piešķirti papildus līdzekļi:

1. Darbinieku supervīzijām 9 240 EUR apmērā. Tika noslēgts līgums par supervīzīju nodrošināšanu laika periodā no 17.09.2019. – 22.12.2019. par kopējo summu 9 655.80 EUR.

Finansējums izlietots 9655.80 EUR apmērā un organizētajās nodarbībās piedalījušies 47 darbinieki.

2.Datortehnikas un licenču iegādei 37 248 EUR apmērā.

Finansējums izlietots 37 248.10 EUR apmērā un iegādāti 55 datori (35 160.85

EUR) un 5 „Microsoft Office” licences (2087.25 EUR).

3. Filiāles „Ropaži” ābeļdārza norobežojuma uzlabošanai, lai nodrošinātu drošu vidi atpūtas un pastaigu laikā 4.aprūpes līmeņa klientiem ar ļoti vājām funkcionalitātes spējām 2 694 EUR apmērā.

Finansējums izlietots 2 789.30 EUR apmērā.

4. Neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas, vides pieejamības un vides uzlabošanas pasākumu un klientu drošības nodrošināšanai 128 679 EUR apmērā.

Finansējums izlietots 129 343.29 EUR apmērā un tai skaitā:

a)       filiālei “Rūja”:

- iegādāts mikroautobuss klientu aprūpes nodrošināšanai (29 239.65 EUR);

- veikta videonovērošanas sistēmas izbūve (13 098.14 EUR);

- sanitārā mezgla pārbūve un būvuzraudzība (79 424.09 EUR);

b) filiālei “Ropaži” – sanitārā mezgla pārbūvei iegādātas 9 WC kabīnes (7 581.41 EUR).

5. Neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas pasākumiem 152 427 EUR apmērā.

Finansējums izlietots 152 507.14 EUR apmērā un tai skaitā:

a)       filiālei “Ropaži” iegādāti:

- LED apgaismojums (20 441.85 EUR);

- tehniskie palīglīdzekļi (7 226.39 EUR);

- pārsēji izgulējumu profilaksei (2 346.89 EUR);

- interaktīvā tāfele (3 452.43 EUR);

- interaktīvā taktilā siena (1193.98 EUR);

- vingrošanas paklāji un sēžammaisi (pufi) (424.96 EUR);

b) filiālei “Rūja” iegādāti:

- bruģakmens (39 631.50 EUR);

- tehniskie palīglīdzekļi (9 224.45 EUR);

- pārsēji izgulējumu profilaksei (1 760.64 EUR);

- interaktīvā tāfele (3 452.43 EUR);

- ledusskapis (405.48 EUR);

b) filiālei “Valka” iegādāti:

- tehniskie palīglīdzekļi (2 302.81 EUR);

- pārsēji izgulējumu profilaksei (1 552.45 EUR);

- dārza soli (240 EUR);

- ledusskapis (173.99 EUR);

- 6 klientu istabiņu, klientu aktivitāšu istabas un mācību virtuves remonts un labiekārtošana (58 676.89 EUR).

6. Filiāles “Rūja” ēku tehniskai apsekošana un energosertificēšanai, ēku siltināšanas specifiskā atbalsta saņemšanai  13 092 EUR apmērā.

Finansējums izlietots 13 092.20 EUR apmērā un veikta filiāles “Rūja” ēku

tehniskā apsekošana (7 163.20 EUR) un energosertificēšana (5 929 EUR).

2. Apakšprogramma
„Nozares centralizēto funkciju izpilde”

   30.07.2019. tika atvērts jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā 97.02.00. Nozares centralizēto funkciju izpilde, lai nodrošinātu VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi 71 733 EUR apmērā.

   Tika iegādātas veselības apdrošināšanas polises 347 Centra darbiniekiem. 2019.gada novembrī finansējums tika precizēts saskaņā ar faktiski izsniegto un atgriezto polišu skaitu un samazināts par 718 EUR.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2019. gada finansējums (EUR)

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

71 015

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 015

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 015

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

71 015

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

71 015

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

71 015

1000

Atlīdzība

71 015


 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.