VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2018.gads Drukāt E-pasts

Labklājības ministrijas budžets: http://www.lm.gov.lv/text/1048

VSAC „Vidzeme" 2018.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

(Saskaņā ar Labklājības ministrijas 2018.gada 6.februāra rīkojumu Nr.9 un Finanšu ministrijas 2018.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.5)


Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2018. gada plānotais finansējums (EUR)

2018. gada rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

4 904 002

371.55

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 173 850


18000

Valsts budžeta transferti

135 959


18131

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

135 959


21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 594 193


21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 594 193


1000 - 9000

Izdevumi - kopā

4 904 002


1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

4 804 302


1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

4 650 352


1000

Atlīdzība

3 324 254


1100

Atalgojums

2 668 359


1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

655 895


2000

Preces un pakalpojumi

1 326 098


3000; 6000

Sociālie pabalsti

153 950


6000

Sociālie pabalsti, 6239

40 950


6000

Sociālie pabalsti, 6296

113 000


5000; 9000

Kapitālie izdevumi

99 700


5000

Pamatkapitāla veidošana

99 700Finansiālā bilance

0


   2018.gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda valsts sociālās aprūpēs centrā „Vidzeme” esošo klientu ēdināšana, izdevumi par medikamentiem un higiēnas precēm, izdevumi par kurināmā iegādi un apkures nodrošināšanu, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un ēku uzturēšanu, kā arī plānotie būvdarbi - sanitāro mezglu pārbūve filiālēs „Rūja” un Valka”. Tiks iegādātas mēbeles, elektrotehnika, medicīnas iekārtas.

   Tiks organizētas brīvā laika aktivitātes klientiem - dažādi kultūras pasākumi (koncerti, teātru izrādes, viesošanās citos sociālās aprūpes centros, skolās, kultūras centros) un sporta pasākumi. Brīvā laika pilnveidošanai būs iespējams piedalīties dažādos interešu pulciņos – galdniecība/kokapstrāde, vides labiekārtošana, remontdarbi, lauksaimniecība, dzīvnieku kopšana, mājturība, rokdarbi, mūzika, sports, kultūra un vieglā valoda/literatūra.

   Turpināsies arī tradicionālie pasākumi – gadskārtu ieražu svētki, ikmēneša klientu dzimšanas dienu svinības un pasākums „Labāko darbu darītāji”, kurā tiek sveikti klienti par aktīvu darbu filiāles apkārtnes sakopšanā, veidošanā un mazdārziņu uzturēšanā.

   Latvijas jubilejas gadā visās Centra filiālēs tiek plānoti ikmēneša pasākumi veltīti Latvijas simtgadei, kā arī svētku pasākums 18. novembrī.

   Šā gada 14.jūnijā, jau 20. reizi notiks sporta sacensības Latvijas VSAC klientiem „Klejojošais kauss". 2018.gadā sacensības notiks filiālē „ Valka", mērķis - ar sporta aktivitāšu palīdzību veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem aktīvu un veselīgu dzīves veidu, sadraudzību un integrāciju sabiedrībā.

   Šā gada maijā Staicelē notiks ikgadējās „SENI CUP" - futbola sacensības klientiem. Pasākumā piedalās visas VSAC „Vidzeme" filiāļu komandas.


VSAC „Vidzeme" 2018.gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2017.gadu (EUR)


Finansiālie rādītāji

2017.gada precizētais plāns

2018.gada plāns

Izmaiņas

Resursi izdevumu segšanai

4 680 783

4 904 002

223 219

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 144 678

1 173 850

29 172

Transferti

0

135 959

135 959

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 536 105

3 594 193

58 088

Izdevumi - kopā

4 680 783

4 904 002

223 219

Atlīdzība

3 063 566

3 324 254

260 688

Preces un pakalpojumi

1 337 585

1 326 098

-11 487

Sociālie pabalsti

151 950

153 950

2000

Kapitālie izdevumi

127 682

99 700

-27 982

   2018.gadā plānotie resursi izdevumu segšanai un izdevumi ir palielinājušies, saistībā ar minimālās mēneša algas paaugstināšanu no 370 EUR līdz 430 EUR, kā arī saņemts transferts ārstniecības personu atlīdzības pieauguma segšanai.

   Tai skaitā, izdevumi Precēm, pakalpojumiem un Kapitālajiem izdevumiem ir samazinājušies, saistībā ar finansēto vietu skaita samazināšanos filiālē „Ropaži” un papildus piešķirto finansējumu 2017.gadā supervīziju nodrošināšanai klientu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem.

   2018.gada VSAC „Vidzeme” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 4 904.0 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 594.2 tūkst. EUR, transferti 136.0 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 140.6 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (33.2 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

   2018.gada VSAC „Vidzeme” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 4 904.0 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 324.3 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 326.1 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 153.9 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 99.7 tūkst. EUR.

VSAC „Vidzeme" plānotais rezultatīvais rādītājs

"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2018. gadam

(Saskaņā ar Labklājības ministrijas 2018.gada 6.februāra rīkojumu Nr.9 un Finanšu ministrijas 2018.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.5)

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2018.

VSAC „Vidzeme”

665

"Ropaži"

305

"Rūja"

270

"Valka"

90VSAC "Vidzeme" 2018.gada finansējuma izmaiņas

   Saskaņā ar Finanšu ministrijas 20.04.2018. Rīkojumu Nr.139 ir veiktas apropriācijas izmaiņas ieņēmumu par sniegtajiem pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izmantošanai un palielināts plānotais finansējums 12 425 euro apmērā izdevumiem precēm un pakalpojumiem, pārtikas izdevumu sadārdzinājuma segšanai.

   Saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām un klienta vietu faktisko aizpildi, kā arī piešķirto papildus finansējumu supervīziju nodrošināšanai klientu aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem un papildus darbiem sanitāro mezglu rekonstrukcijai filiālē ”Valka”, ar Labklājības ministrijas 13.07.2018. rīkojumu Nr.70 ir veikti grozījumi plānotajā finansējumā un palielināti Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem un kapitālajiem izdevumiem.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

FM 05.01.2018. rīkojums Nr.5; LM 06.02.2018. rīkojums Nr.9

FM

20.04.2018. rīkojums Nr.139

LM 13.07.2018. rīkojums Nr.70

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

4 904 002

4 904 002

4 974 389

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 173 850

1 173 850

1 182 949

18000

Valsts budžeta transferti

135 959

135 959

135 959

18131

Valsts budžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

135 959

135 959

135 959

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 594 193

3 594 193

3 655 481

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 594 193

3 594 193

3 655 481

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

4 904 002

4 916 454

4 986 841

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

4 804 302

4 816 754

4 875 252

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

4 650 352

4 662 804

4 721 302

1000

Atlīdzība

3 324 254

3 324 254

3 324 254

1100

Atalgojums

2 668 359

2 668 359

2 668 359

1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

655 895

655 895

655 895

2000

Preces un pakalpojumi

1 326 098

1 338 550

1 397 048

3000; 6000

Sociālie pabalsti

153 950

153 950

153 950

6000

Sociālie pabalsti 6239

40 950

40 950

40 950

6000

Sociālie pabalsti, 6296

113 000

113 000

113 000

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

99 700

99 700

111 589

5000

Pamatkapitāla veidošana

99 700

99 700

111 589


Finansiālā bilance

0

-12 452

-12 452

F00000000

Finansēšana


12 452

12 452

F21010000

Naudas līdzekļi


12 452

12 452

F21010001

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)


12 452

12 452