VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2017.gads Drukāt E-pasts

Labklājības ministrijas budžets: http://www.lm.gov.lv/text/1048

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2017.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2016.gada 20.decembra rīkojumu Nr.101)

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2017. gada plānotais finansējums (EUR)

2017. gada rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

4 683 509

371.55

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 214 000


21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 469 509


21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 469 509


1000 - 9000

Izdevumi - kopā

4 683 509


1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

4 505 827


1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

4 353 877


1000

Atlīdzība

3 059 519


1100

Atalgojums

2 436 165


1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

623 354


2000

Preces un pakalpojumi

1 294 358


3000; 6000

Sociālie pabalsti

151 950


6000

Sociālie pabalsti, 6239

40 950


6000

Sociālie pabalsti, 6296

111 000


5000; 9000

Kapitālie izdevumi

177 682


5000

Pamatkapitāla veidošana

177 682Finansiālā bilance

0


   2017.gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda valsts sociālās aprūpēs centrā „Vidzeme” esošo klientu ēdināšana, izdevumi par medikamentiem un higiēnas precēm, izdevumi par kurināmā iegādi un apkures nodrošināšanu, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un ēku uzturēšanu, kā arī plānotie būvdarbi - sanitāro mezglu izbūve filiālēs „Ropaži”, „Rūja” un Valka”. Tiks iegādātas mēbeles, elektrotehnika, medicīnas iekārtas.

   Tiks organizētas brīvā laika aktivitātes klientiem - dažādi kultūras pasākumi (koncerti, teātru izrādes, viesošanās citos sociālās aprūpes centros, skolās, kultūras centros) un sporta pasākumi. Brīvā laika pilnveidošanai būs iespējams piedalīties dažādos interešu pulciņos – galdniecība/kokapstrāde, vides labiekārtošana, remontdarbi, lauksaimniecība, dzīvnieku kopšana, mājturība, rokdarbi, mūzika, sports, kultūra un vieglā valoda/literatūra.

   Turpināsies arī tradicionālie pasākumi – gadskārtu ieražu svētki, ikmēneša klientu dzimšanas dienu svinības un pasākums „Labāko darbu darītāji”, kurā tiek sveikti klienti par aktīvu darbu filiāles apkārtnes sakopšanā, veidošanā un mazdārziņu uzturēšanā.


VSAC "Vidzeme" 2017.gada finansējuma izmaiņas salīdzinājumā ar 2016.gadu (EUR)


Finansiālie rādītāji

2016.gada precizētais plāns

2017.gada plāns

Izmaiņas

Resursi izdevumu segšanai

5 545 304

4 683 509

-861 795

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 414 000

1 214 000

-200 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 131 304

3 469 509

-661 795

Izdevumi - kopā

5 545 304

4 683 509

-861 795

Atlīdzība

3 651 901

3 059 519

-592 382

Preces un pakalpojumi

1 580 906

1 294 358

-286 548

Sociālie pabalsti

176 382

151 950

-24 432

Kapitālie izdevumi

136 115

177 682

41 567


   2017.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi ir samazinājušies, sakarā ar klientu skaita samazināšanos, jo ar 2016.gada 1.oktobri darbību pārtrauca filiāle „Allaži”.

   2017.gada VSAC „Vidzeme” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 4 683.5 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 469.5 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 174.1 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (39.9 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

    2017.gada VSAC „Vidzeme” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 4 683.5 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 059.5 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 294.4 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 151.9 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 177.7 tūkst. EUR.


VSAC "Vidzeme" plānotais rezultatīvais rādītājs

"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2017. gadam

(Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2016.gada 20.decembra rīkojumu Nr.101)

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2017.

VSAC „Vidzeme”

671

"Ropaži"

310

"Rūja"

271

"Valka"

90


   Saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām, klienta vietu skaita izmaiņām, kā arī lai nodrošinātu atbilstību MK 2000.gada 12.decembra noteikumiem Mr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteikto prasību klientu dzīvojamās telpās, ar Labklājības ministrijas 28.04.2017. Rīkojumu Nr.46 un 12.10.2017. Rīkojumu Nr.88 ir veikti grozījumi plānotajā finansējumā un rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā”.


 VSAC "Vidzeme" 2017.gada finansējuma izmaiņas

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

LM 20.12.2016. rīkojums Nr.101

LM 28.04.2017. rīkojums Nr.46

LM 12.10.2017. rīkojums Nr.88

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

4 683 509

4 641 299

4 680 783

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pak. u.c. pašu ieņēmumi

1 214 000

1 144 678

1 144 678

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 469 509

3 496 621

3 536 105

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 469 509

3 496 621

3 536 105

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

4 683 509

4 641 299

4 680 783

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

4 505 827

4 463 617

4 503 101

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

4 353 877

4 311 667

4 351 151

1000

Atlīdzība

3 059519

3 061 597

3 063 566

1100

Atalgojums

2 436 165

2 437 846

2 439 815

1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

623 354

623 751

623 751

2000

Preces un pakalpojumi

1 294 358

1 250 070

1 287 585

3000; 6000

Sociālie pabalsti

151 950

151 950

151 950

6000

Sociālie pabalsti 6239

40 950

40 950

40 950

6000

Sociālie pabalsti, 6296

111 000

111 000

111 000

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

177 682

177 682

177 682

5000

Pamatkapitāla veidošana

177 682

177 682

177 682


Finansiālā bilance

0

0

0


VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas

Iestāde

Rezultatīvais. rādītājs ar 01.01.2017.

Izmaiņas

Rezultatīvais. rādītājs ar 01.04.2017.

Izmaiņas

Rezultatīvais. rādītājs ar 01.10.2017.

VSAC "Vidzeme"

671

-2

669

-4

665

filiāle "Ropaži"

310

-1

309

-4

305

filiāle "Rūja"

271

-1

270

0

270

Filiāle "Valka"

90

0

90

0

90


2. Apakšprogramma

„Nozares centralizēto funkciju izpilde”

   04.08.2017. tika atvērts jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā 97.02.00. Nozares centralizēto funkciju izpilde, lai nodrošinātu 359 VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi 74 925 EUR apmērā.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2017. gada finansējums (EUR)

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

74 925

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 925

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

74 925

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

74 925

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

74 925

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

74 925

1000

Atlīdzība

74 925