VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

VSAC Vidzeme mājaslapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

Viegli ir apslēpt naidu, grūti noslēpt mīlestību, tomēr visgrūtāk slēpt vienaldzību.
[K.Berne]

Budžets 2016.gads Drukāt E-pasts

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

 VSAC „Vidzeme" 2016.gada finansējums un tā izmaiņas


Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2016. gada plānotais finansējums(EUR)

2016. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

5 556 457

5 545 304

-11 153

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.

1 414 000

1 414 000

0

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 142 457

4 131 304


-11 153

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 142 457

4 131 304

-11 153

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

5 556 457

5 545 304

-11 153

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 378 775

5 409 189

30 414

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 199 543

5 232 807

33 264

1000

Atlīdzība

3 651 901

3 651 901

0

1100

Atalgojums

2 913 731

2 863 731

-50 000

1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

738 170

788 170

50 000

2000

Preces un pakalpojumi

1 547 642

1 580 906

33 264

3000; 6000

Sociālie pabalsti

179 232

176 382

-2 850

6000

Sociālie pabalsti, 6239

43 800

40 950

-2 850

6000

Sociālie pabalsti, 6296

135 432

135 432

0

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

177 682

136 115

-41 567

5000

Pamatkapitāla veidošana

177 682

136 115

-41 567


Finansiālā bilance

0

-9

-9


   VSAC „Vidzeme” 2016.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2015.gada 18.decembra Rīkojumu Nr.101.

   2016.gadā kopējais finansējums ir samazinājies, sakarā ar filiāles „Allaži” darbības izbeigšanu ar 01.10.2016.


Rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā"

Plānotais „Amata vietu skaits institūcijā"

464.05


   2016.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 5 399.5 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 131.3 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 227.5 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (40.7 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

   2016.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 5 399.5 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 651.9 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 449.6 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 162.6 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 135.3 tūkst. EUR.


VSAC „Vidzeme" rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2016.gadā

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2016.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.10.2016.

Izmaiņas

VSAC „Vidzeme”

806

672

-134

"Allaži"

140

0

-140

"Ropaži"

306

311

5

"Rūja"

270

271

1

„ Valka”

90

90

0

   Saskaņā ar filiāles „Allaži” darbības izbeigšanu ar 01.10.2016., ir veikti grozījumi rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā”, kas samazināts par 140, kā arī, lai nodrošinātu filiāles „Allaži” klientu izvietošanu, uz laiku ir palielināts vietu skaits filiālēs „Ropaži” un „Rūja”.

2016.gadā veiktās aktivitātes:

          - nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 733 klientiem 4 filiālēs;

          - nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 433.3 amata vietām.

Pabeigti remontdarbi:

 1. Uzstādītas 2 durvis filiālē „Ropaži” – 1075.69 EUR un 1220.95 EUR klientu ēdnīcā un 2./3.korpusa pārejā; veikti būvdarbi granulu apkures sistēmā 12 538.31 EUR; automātiskās ugunsdzēsības sistēmas montāža 1 464.63 EUR;
 2. Klientu istabiņas remonts filiālē „Rūja”, veikti elektromontāžas darbi 2198.57 EUR; uzstādīts žogs un automātiskie vārti 6219.81 EUR; 3.korpusa 2.stāva vannas istabu un tualetes pārbūve 19 933.48 EUR;
 3. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas (AUS) remonts filiāle’” Allaži” 665.23 EUR;
 4. uzstādīti garāžas vārti filiālē „Valka” 5891.48 EUR; veikti būvdarbi - teritorijas labiekārtošana 27104.02 EUR.

   Segti izdevumi par būvprojekta izstrādi – filiālei „Rūja” (sporta laukumam) 1796.63 EUR, filiālei „Valka” (2 stāvu WC un vannas istabu pārbūvei) 4803.70 EUR un filiālei „Ropaži” (aktu zāles pārseguma rekonstrukcija) 15 276.85 EUR apmērā.

   Izlietots finansējums Pamatlīdzekļu iegādei:

 1. administrācijai printeris/skeneris 254 EUR lietvedības darbības nodrošināšanai, datora cietais disks 98.63 EUR;
 2. filiālei ”Ropaži” iegādāts ūdensskaitītājs 244.52 EUR; zobārsta filmu attīstīšanas bokss 235.04 EUR; 3 trīsdurvju skapji ar antresoliem klientu istabiņām 992.99 EUR; 4 pretizgulējumu matrači 2427.26 EUR; procedūru ratiņi 471.90 EUR; 9 riteņkrēsli 3379.53 EUR;
 3. filiālei ”Rūja” iegādāti 4 trīsdurvju skapji ar antresoliem klientu istabiņām 3252 EUR; virsfrēze/trimmeris 234.10 EUR, digitālais tahogrāfs autobusam 302.50; termoprese klientu apģērba un veļas marķēšanai 1450.79 EUR; zobārsta filmu attīstīšanas bokss 235.04 EUR; ratiņi medikamentu izvadāšanai 662.28 EUR; 4 pretizgulējumu matrači 1898.49 EUR;
 4. filiālei „Allaži” iegādātas 3 gultas 700.59 EUR, videonovērošanas sistēmas vadības bloks 235.95 EUR;
 5. filiālei ”Valka” iegādāta siltumnīca 399 EUR;
 6. filiālēm „Ropaži”, „Rūja” un „Valka” iegādāta datortehnika 2 214.48 EUR (738.16 * 3).

    Segti izdevumi par energoaudita pārskata sagatavošanu, būves tehnisko apsekošanu, būvprojekta izstrādi un būvprojekta ekspertīzi 18 936.50 EUR apmērā filiālei „Rūja”, lai veiktu sagatavošanas darbus iespējai pieteikties projektu konkursam.

   Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirktas akmeņogles filiālē „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malka filiālēs „Allaži”, „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.

   Visās VSAC „Vidzeme” 4 filiālēs apdrošināts īpašums (ēkas un manta).

   Aprūpes centra klientiem 4 filiālēs:

 1. iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai;
 2. iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
 3. segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;
 4. iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
 5. iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
 6. iegādāts apģērbs un gultas veļa klientiem;
 7. atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 213 €) klientiem;
 8. nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālēs „Ropaži”, „Valka” un „Allaži”

   Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces, remontmateriāli un uzturēšanas materiāli.

   Veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par 2016.gada 4 ceturkšņiem un dabas resursu nodokļa maksājumi par 2015.gada 4.ceturksni un 2016.gada 3 ceturkšņiem.

    Segti izdevumi par grāmatvedības un personāla lietvedības programmas un FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu.

   Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

 1. pirmās palīdzības kursi – 67 darbinieki no filiālēm „Allaži” un „Valka”;
 2. „Uztura normas aprūpes iestāžu klientiem – 4 virtuves vadītāji no 4 filiālēm;
 3. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 42 virtuves darbinieki no 4 filiālēm;
 4. „Radiācijas drošība zobārstniecībā” – filiāles „Rūja” zobārsts;
 5. „Instruktāža ugunsdrošībā” – 95 darbinieki filiālē „Ropaži”;
 6. „Ugunsdrošības noteikumi” – Centra saimniecības pārzinis, 2 filiāļu („Rūja” un „Valka”) saimniecības vadītāji;
 7. Kvalifikācijas celšanas kursi grāmatvedībā un „Aktualitātes budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē – administrācijas 3 grāmatveži;
 8. „VSAOI objektu noteikšana un aprēķināšana” – Centra galvenā grāmatvede;
 9. „Personāla dokumenti” - personāla nodaļas vadītāja;
 10. „Sēžu, sanāksmju protokolēšana” – personāla speciālists;
 11. „Datu aizsardzība” - personāla nodaļas vadītāja, juriskonsults;
 12. „Būvniecības pasūtītājs” – 2 administrācijas darbinieki (iepirkuma speciālists un galvenais saimniecības pārzinis);
 13. „Publisko iepirkumu strīdi” – Centra juriskonsults;
 14. „Dezinsekcija, dezinfekcija un deratizācija” – vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos;
 15. Dezinfektora apmācības programma – filiāles „Rūja” darbinieks;
 16. „Dusmu problemātika darbā ar klientu” - filiāles „Rūja” sociālais darbinieks;
 17. Starptautiskā zinātniskā konference „Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – izglītība un prakse” – Centra direktors, filiāles ”Ropaži” vadītāja un veselības sektora vadītāja;
 18. Baltijas valstu soc. aprūpes un soc. rehabilitācijas iestāžu vadītāju tradicionālā konference Lietuvā - Centra direktors, Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, filiāles ”Ropaži”, „Allaži” un „Valka” vadītājas;
 19. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas speciālistu kvalifikācijas celšanas kursi – 77 darbinieki no 4 Centra filiālēm un Centra Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja.


Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums (EUR)

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums ārstniecības punkta/kabineta izveidei (EUR)

   Apakšprogrammas 05.03.00 „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros ir piešķirti papildus līdzekļi ārstniecības punkta/kabineta uzturēšanai 16 844 EUR apmērā.

   Finansējumu ir apgūts:

 1. iegādātas tvaika tīrīšanas un dezinfekcijas ierīces 3 Centra filiālēm 14 520 EUR apmērā (4840 EUR * 3);
 2. iegādāti ratiņi medikamentu izvadāšanai filiālei „Rūja” 2324 EUR apmērā.


2. Apakšprogramma

Nozares centralizēto funkciju izpilde”

   16.06.2016. tika atvērts jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā 97.02.00. Nozares centralizēto funkciju izpilde, lai nodrošinātu VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi 97 857 EUR apmērā.

   3.ceturksnī finansējums Centram tika palielināts par 33 880 EUR, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu izmaksas filiāles „Allaži” darbiniekiem.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2015. gada finansējums

(EUR)

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

131 737

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

131 737

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

131 737

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

131 737

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

131 737

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

131 737

1000

Atlīdzība

131 737

   2016.gada 12 mēnešos ir veikts gala norēķins par papildus izsniegtajām un atgrieztajām veselības apdrošināšanas polisēm laika periodā no 2015.gada 26.oktobra līdz 2016.gada 30.jūnijam 301.24 EUR apmērā.

   Ir iegādātas veselības apdrošināšanas polises Centra darbiniekiem 82 535.10 EUR apmērā, kā arī izlietots finansējums atlaišanas pabalstu izmaksām filiāles „Allaži” darbiniekiem 40 233.11 EUR apmērā un VSAOI 8667.55 EUR apmērā .

 

Centra filiāles


Ropaži

VSAC "Vidzeme" filiāle "Ropaži"Pansionāts "Ropaži",Ropaži, Ropažu n...

Lasīt
Rūja

VSAC "Vidzeme" filiāle "Rūja"Pansionāts "Rūja", Jeru pagasts, Rūjien...

Lasīt
Valka

VSAC "Vidzeme" filiāle "Valka"Indrānu 5, Valka, Valkas novads, LV-4701,...

Lasīt

Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai.