VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2015.gads Drukāt E-pasts

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2015.gada finansējums un tā izmaiņas

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2015. gada plānotais finansējums (EUR)

2015. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

6 378 369

6 115 826

-262 543

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.

1 601 384

1 651 384

50 000

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 776 985

4 464 442

-312 543

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 776 985

4 464 442

-312 543

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

6 378 369

6 115 835

-262 534

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

5 941 405

5 967 542

26 137

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

5 733 903

5 760 040

26 137

1000

Atlīdzība

3 956 543

3 871 870

-84 673

1100

Atalgojums

3 160 238

3 052 700

-107 538

1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

796 305

819 170

22 865

2000

Preces un pakalpojumi

1 777 360

1 888 170

110 810

3000; 6000

Sociālie pabalsti

207 502

207 502

0

6000

Sociālie pabalsti, 6239

55 578

44 760

-10 818

6000

Sociālie pabalsti, 6296

151 924

162 742

10 818

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

436 964

148 293

-288 671

5000

Pamatkapitāla veidošana

436 964

148 293

-288 671

Finansiālā bilance

0

-9

-9


   VSAC „Vidzeme” 2015.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2014.gada 18.decembra Rīkojumu Nr.110.

   2015.gadā kopējais finansējums ir samazinājies, sakarā ar filiāles „Rauna” darbības pārtraukšanu ar 01.05.2015., kā arī uz rekonstrukcijas laiku tika samazināts klientu skaits filiālē „Allaži”.

 Rezultatīvais rādītājs "Amata vietu skaits institūcijā"

Plānotais "Amata vietu skaits institūcijā"

"Amata vietu skaits institūcijā" pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

510.05

464.05

-46

 Līdz ar filiāles „Rauna” darbības pārtraukšanu ar 01.05.2015., ir veikti grozījumi arī rezultatīvajā rādītājā „Amata vietu skaits institūcijā” – ir samazinātas 46 amata vietas, tai skaitā 1 Centra administrācijas amata vieta.

   2015.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 5 896.0 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 464.4 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 387.0 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (44.6 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

   2015.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 5 896.1 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 3 871.9 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 706.0 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 181.7 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 136.5 tūkst. EUR.

VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2014.gadā

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2015.

Rezultatīvais rādītājs ar 01.11.2015.

Izmaiņas

VSAC „Vidzeme”

885

806

-77

"Allaži"

142

140

-2

"Rauna"

71

0

-71

"Ropaži"

311

306

-5

"Rūja"

271

270

-1

„ Valka”

90

90

0

   Saskaņā ar filiāles „Rauna” darbības pārtraukšanu ar 01.05.2015., ir veikti grozījumi rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā”, kas samazināts par 71, kā arī nodrošinot atbilstību MK 2000.gada 12.decembra noteikumiem Mr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteikto prasību klientu dzīvojamās telpās – ir samazināts vietu skaits filiālēs „Ropaži”, „Allaži” un „Rūja”.

2015.gadā veiktās aktivitātes:

 • nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 860 klientiem 5 filiālēs;
 • nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 465 amata vietām.

Pabeigti remontdarbi:

 1. telekomunikāciju tīkla izbūve filiālē „Valka” 1936 EUR;
 2. 2.korpusa 1.stāva dušas telpa 3468.50 EUR, aprūpētāju kabinets 2938.47 EUR, žoga uzstādīšana 760.40 EUR filiālē „Ropaži”;
 3. uzstādīta automātiskās ugunsdzēsības sistēma katlu mājā filiālē „Ropaži” 2704.51 EUR,
 4. žoga un vienviru vārtiņu izveide filiālē „Ropaži” 1976.91 EUR;
 5. granulu tvertnes drošības klāja izveide filiālē „Ropaži” 1808.68 EUR;
 6. dušas telpa 6587.85 EUR filiālē „Rūja” un veikta durvju nomaiņa virtuves blokā un 2.korpusā 968 EUR; garāžas jumta remonta darbi 1990.23 EUR;
 7. uzstādīts žogs un uzcelta nojume ponijiem filiālē „Allaži” 987.91 EUR; veikta būvprojekta ekspertīze 822.80 EUR, saņemta būvatļauja 106.71 EUR, segti izdevumi par filiāles „Allaži” būvju tehnisko apsekošanu 1355.20 EUR;
 8. ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu izbūve 944.41 EUR, aktu zāles remonts 8252.62 EUR, garāžas jumta remonts 300 EUR filiālē „Valka”, ūdensvada remonts 73.05 EUR;
 9. lai nodotu ekspluatācijā filiāles „Ropaži” ēkas pēc KPFI projekta realizācijas, ir veikts energoaudits un saņemts Energo sertifikāts, 968 EUR;
 10. segti izdevumi par tehniskās dokumentācijas izstrādi un projekta izstrādi pagrabstāvam 1100 EUR filiālē „Ropaži”.

Izlietots finansējums Pamatlīdzekļu iegādei:

 1. filiālei ”Ropaži” iegādāti 4 biroja galdi, 2 skapji ar antresoliem, 2 dokumentu skapji, 7 skaņu absorbējošās starpsienas un karčers (augstspiediena mazgātājs) 4282.65 EUR, 2 televizori 828.17 EUR, ūdens skaitītāji 435.60 EUR, termoprese mīkstā inventāra marķēšanai 2816.63 EUR, ūdens mīkstināšanas iekārta 2231.24 EUR;
 2. filiālei ”Rūja” iegādāti 10 četrdurvju skapji klientu istabiņām 3190.04 EUR, 2 aizslietņi guloša klienta istabiņās 464.86 EUR, sastatnes dažādu palīgdarbu veikšanai 1260 EUR, kartupeļu mizojamā mašīna, sakņu griezējs, plīts virsma, gaisa kondicionieris klientu ēdināšanas nodrošināšanai 4003.58 EUR, profesionālo veļas mašīnu rezerves daļas un remonts 3140.04 EUR, veļas ratiņi 1840.93 EUR, turbīnas uzgalis zobārstniecības 424.71 EUR, nojume 720 EUR, projektors 347.27 EUR, mūzikas centrs 224.26 EUR un akustiskā sistēmu un mikserpults 1194.30 EUR klientu brīvā laika pavadīšanai, pretizgulējuma matrači 2590.50 EUR, televizors 797.98 EUR, 2 elektroniskie svari klientu svēršanai 720 EUR;
 3. filiālei „Allaži” uzstādīts apkures katls 2649.74 EUR, iegādāts televizors 276 EUR, virtuves inventārs 615.89 EUR un uzkopšanas ratiņi 512.19 EUR;
 4. filiālei „Valka” iegādāts kanalizācijas sūknis 875 EUR un pretizgulējumu matracis 345.14 EUR, televizors 215.22 EUR, mēbeles 2560.67 EUR un uzstādīts apkures katls 3527.50 EUR;
 5. iegādāts 1 datora komplekts katrai Centra filiālei 2 942.28 EUR (735.57 EUR * 4).

   Lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, iepirktas akmeņogles filiālēs „Ropaži” un „Rūja”, kokskaidu granulas filiālē „Ropaži”, kā arī malka filiālēs „Allaži”, „Valka”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai. Veikta dūmeņu un dūmvadu tīrīšana filiālēs „Ropaži”, „Allaži” un „Rauna”, kā arī apkures katlu apkopes filiālēs „Ropaži”, „Rūja”, „Allaži” un „Valka”.

   Centra filiālēs segti izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (elektroenerģiju, atkritumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju), automātiskās ugunsdzēsības sistēmas (AUS) tehniskām apkopēm un remontiem un videonovērošanas sistēmu apkopēm filiālēs „Ropaži”, „Rūja” un „Allaži”. Nodrošināts finansējums ūdens, notekūdeņu un izmešu analīžu veikšanai.

   Visās VSAC „Vidzeme” 5 filiālēs apdrošināts īpašums (ēkas un manta), tai skaitā filiālei „Rauna” līdz 30.04.2015.

Aprūpes centra klientiem 5 filiālēs:

 1. iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai;
 2. iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
 3. segti izdevumi par zobārstniecības pakalpojumiem un citiem medicīniskiem izmeklējumiem;
 4. iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
 5. iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
 6. iegādāts apģērbs un gultas veļa klientiem;
 7. atjaunots virtuves un sadzīves inventārs, mēbeles (zem 213 EUR) klientiem;
 8. nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālēs „Ropaži”, „Valka”, „Allaži” un „Rauna”.

   Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces, remontmateriāli un uzturēšanas materiāli.

   Veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par 2015.gadu un dabas resursu nodokļa maksājumi par 2014.gada 4.ceturksni un 2015.gada 3ceturkšņiem.

Segti gada izdevumi par grāmatvedības un personāla lietvedības programmas un FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu.

Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

 1. „Dokumentu pārvaldības principi” – Centra administrācijas vecākais lietvedis;
 2. „Elektrodrošības grupas pārattestācija” - filiāles „Rūja” elektriķis;
 3. „Aktuālās kompetences darbā ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām” - filiāles „Rūja” sociālais darbinieks;
 4. „Daiļdārzniecība” - filiāles „Valka” darbinieks;
 5. Baltijas valstu konference „Līderības nozīme sociālo pakalpojumu institūciju vadīšanā” – Centra direktors, pakalpojuma nodrošināšanas nodaļas vadītāja un 4 filiāļu vadītāji;
 6. „Sabalansētu ēdienkaršu sastādīšana” – 1administrācijas darbinieks un filiāļu „Ropaži” un „Allaži” virtuves vadītāji;
 7. medicīnas personāla kvalifikācijas celšanas kursi – 47 darbinieki no filiālēm „Ropaži”, „Rūja”, „Allaži”, „Valka” un vecākais eksperts veselības rehabilitācijas jautājumos;
 8. „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” – 6 darbinieki no filiālēm „Allaži” un „Valka”;
 9. Vislatvijas sociālo darbinieku forums – Centra direktors, filiāles „Ropaži” vadītāja, soc. aprūpes nodaļas vadītāja un soc. darbinieks;
 10. „Deinstitucionalizācija – plānošana, īstenošana, praktiski padomi” – filiāles „Rūja” grupu dzīvokļu mājas sektora vadītāja;
 11. „Darba laika uzskaite, atvaļinājumu piešķiršana” – Centra personāla nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede;
 12. „Alternatīvās komunikācijas metodes darbā ar klientiem ar garīga rakstura traucējumiem” - Centra pakalpojuma nodrošināšanas nodaļas vadītāja;
 13. „Psihiatrijas klientu riska grupas uzraudzības līmeņi” – Centra vecākais eksperts-veselības aprūpes jautājumos;
 14. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas speciālistu kvalifikācijas celšanas kursi – 220 darbinieki no filiālēm „Ropaži”, „Rūja”, „Allaži”, „Valka” un Centra pakalpojuma nodrošināšanas nodaļas vadītāja;
 15. E.D.E. (sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju direktoru asociācijas) 14.kongress Šveicē - segti komandējuma izdevumi Centra direktoram;
 16. pirmās palīdzības kursi – 120 darbinieki no filiālēm „Ropaži” un „Rūja”;
 17. konference sociālajiem darbiniekiem „Aktualitātes un perspektīva sociālā darba praksē – Centra direktors, pakalpojuma nodaļas vadītāja un 2 darbinieki no filiāles „Allaži”;
 18. seminārs „Dokumentu pārvaldības organizēšana” – Centra direktora vietniece, personāla speciāliste un filiāles „Valka” lietvede;
 19. teorētiskās un praktiskās nodarbības ugunsdrošībā (evakuācija) – 45 darbinieki un 183 klienti filiālē „Ropaži”, 55 darbinieki filiālē „Allaži”;
 20. 95.koda sertifikāta iegūšana – filiāles „Rūja” 2 autobusa vadītāji.

   Veikti maksājumi par ikgadējo obligāto veselības pārbaudi (sanitārās grāmatiņas komisiju) un veselības pārbaudi pie arodārsta (2 darbiniekiem).

Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums (EUR)

1. Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums ārstniecības punkta/kabineta izveidei (EUR)

   Apakšprogrammas 05.03.00 „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi viena ārstniecības punkta/kabineta izveidei 16 844 EUR apmērā.

   Gada sākumā tika plānots, ka šāds ārstniecības punkts tiks izveidots filiālē „Allaži”, taču sakarā ar ēkas rekonstrukcijas darbu neuzsākšanu, veselības punktu nolēma 2015.gadā nolēma izveidot filiālē „Ropaži”.

Finansējums ir apgūts un tai skaitā:

 • veikti remontdarbi un izveidots veselības punkts 13 245.53 EUR un medicīnas postenis 3016.41 EUR;
 • iegādāts aprīkojums veselības punktam, tai skaitā medikamentu skapis 347 EUR, stomatologa taburete 70.57 EUR un citas sīkās medicīnas preces 164.49 EUR.

2. Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums ugunsgrēka seku likvidēšanai (EUR)

   Apakšprogrammas 05.03.00 „ Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” ietvaros tika piešķirti papildus līdzekļi ugunsgrēka seku likvidēšanai filiālē „Ropaži” 16 679 EUR apmērā.

Finansējums ir apgūts un tai skaitā:

 • veikts ugunsgrēkā bojāto elektroinstalāciju remonts 16 378.93 EUR;
 • nomainīti dūmu detektori 108.90 EUR un nomainīti akumulatori ugunsdzēsības centrālei 26.74 EUR;
 • pārbaudīti ugunsdzēšamie aparāti filiālei „Allaži” 164.43 EUR.


3. Papildus piešķirto līdzekļu izlietojums neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu,

materiāltehnisko līdzekļu un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai (EUR)

   Saskaņā ar Finanšu ministrijas 24.11.2015. Rīkojumu Nr.469 tika saņemts papildus finansējums neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas pasākumu, materiāltehnisko līdzekļu un ugunsdrošības prasību nodrošināšanai 60 122 EUR apmērā.

   Finansējums ir apgūts un tai skaitā:

 • veikta koka konstrukciju apstrāde ar ugunsaizsardzības pārklājumu 4 filiālēs 7088.39 EUR;
 • veikti dušas un tualetes telpu remontdarbi vides pieejamības prasību nodrošināšanai filiālēs „Ropaži” 11 596.99 EUR un „Rūja” 9277.47 EUR, uzstādītas ieejas automātiskās durvis un nomainīti PVC logi filiālē „Rūja” 10 418 EUR;
 • veikts klientu istabiņu remonts filiālē „Valka” 8355.67 EUR un iegādātas mēbeles istabiņu aprīkošanai 1095.98 EUR;
 • higiēnas prasību nodrošināšanai veikts zobārstniecības kabineta remonts filiālē „Ropaži” 3 106.35 EUR un atdzelžošanas iekārtas remonts filiālē ”Ropaži” 9183.15 EUR.


2. Apakšprogramma

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana”

   Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 06.06.2014. lēmumu Nr.15.3/116 tika apstiprināts VSAC „Vidzeme” iesniegums un 30.06.2014. noslēgts līgums par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai četrās VSAC “Vidzeme” filiāles “Ropaži” ēkās” īstenošanu.

   Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2014.gada septembrī un pabeigti 2015.gada janvārī. Projekta gaitā ir siltināti filiāles 3 korpusi. Katlu mājā ir uzstādīts 1 jauns un modernizēti 2 apkures katli pārejai no akmeņogļu kurināmā uz atjaunojamo energoresursu – kokskaidu granulām. Karstā ūdens sagatavošanai ir uzstādīti 40 saules kolektori.

 2015.gadā plānotais finansējums (EUR)

Finansiālie rādītāji

2015. gada plāns

Resursi izdevumu segšanai

170 543

Valsts budžeta transferti

113 214

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 329

Izdevumi - kopā

170 543

   2015.gadā piešķirtais finansējums precizēts - Finanšu ministrijas 07.12.2015. Rīkojums Nr.520 un 16.12.2015. Rīkojums Nr.545 (samazināta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem par 225 EUR un valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem par 445 EUR.

Finansiālie rādītāji

2015. gada precizētais plāns

Resursi izdevumu segšanai

169 873

Valsts budžeta transferti

112 769

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 104

Izdevumi - kopā

169 873

   2015.gadā piešķirtais finansējums 169 873 EUR ir apgūts, tai skaitā:

 1. veikti būvdarbi 159 266 EUR apmērā;
 2. apmaksāts būvuzraudzības pakalpojums 4 743 EUR apmērā;
 3. apmaksāts autoruzraudzības pakalpojums 5 863 EUR apmērā.


3. Apakšprogramma

„Nozares centralizēto funkciju izpilde”

   26.06.2015. tika atvērts jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā „Nozares centralizēto funkciju izpilde”, lai nodrošinātu VSAC „Vidzeme” darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegādi.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2015. gada finansējums (EUR)

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

88 423

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 423

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 423

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

88 423

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

88 423

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

88 423

1000

Atlīdzība

88 423

   Finansējums ir apgūts un veikti maksājumi veselības apdrošināšanas polišu iegādei 429 VSAC „Vidzeme” darbiniekiem.