VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS VIDZEME

Budžets 2013.gads Drukāt E-pasts

1. Apakšprogramma

„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”


VSAC "Vidzeme" 2013.gada finansējuma izmaiņas un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2013. gada plānotais finansējums

2013. gada finansējums pēc budžeta grozījumiem

Izmaiņas

"Amata vietu skaits institūcijā" vidēji gadā

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

4 036 839

4 141 441

104 602

515,05

21300; 21400; 22100 - 22300

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņ.

1 161 095

1 161 095

0


21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 875 744

2 980 346

104 602


21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 875 744

2 980 346

104 602


1000 - 9000

Izdevumi - kopā

4 036 839

4 141 441

104 602


1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

4 001 826

4 007 469

5643


1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

3 861 113

3 867 756

6643


1000

Atlīdzība

2 581 748

2 581 748

0


1100

Atalgojums

2 060 544

2 060 544

0


1200

Darba devēja VSAOI, soc. rakstura pabalsti, kompensācijas

521 204

521 204

0


2000

Preces un pakalpojumi

1 279 365

1 286 008

6643


3000; 6000

Sociālie pabalsti

140 713

139 713

-1 000


6000

Sociālie pabalsti, 6239

29 166

28 166

-1000


6000

Sociālie pabalsti, 6296

111 547

111 547

0


5000; 9000

Kapitālie izdevumi

35 013

133 972

98 959


5000

Pamatkapitāla veidošana

35 013

133 972

98 959Finansiālā bilance

0

-8

-8   VSAC „Vidzeme” 2013.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs „Amata vietu skaits institūcijā” tika apstiprināts ar Labklājības ministrijas 2012.gada 20.decembra Rīkojumu Nr.78.

   Gada laikā kopējais finansējums ir palielinājies par Ls 104 602, tai skaitā saņemts papildus finansējums Ls 86 291 apmērā, kā arī palielināts finansējums atbilstoši prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām, pabalstiem un izdevumiem EKK 6000 Ls 18 311 apmērā.   2013.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 4 078.8 tūkst. Ls, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 980.4 tūkst. Ls, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 063.8 tūkst. EUR.
   Pārējie ieņēmumi (34.6 tūkst. Ls) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.


   2013.gada VSAC „Vidzeme” faktiskie pamatbudžeta izdevumi sastāda 4 078.7 tūkst. Ls, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 2 581.7 tūkst. Ls, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 233.0 tūkst. Ls, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 134.1 tūkst. Ls, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 129.9 tūkst. Ls.


VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja
"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas 2013.gadā

Iestāde

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2013.

Izmaiņas

Rezultatīvais rādītājs ar 01.01.2014.

VSAC „Vidzeme”

995

-56

939

"Allaži"

193

-8

185

"Rauna"

71


71

"Ropaži"

366

-43

323

"Rūja"

270


270

„ Valka”

95

-5

90


   2013.gadā Finansētais vietu skaits ir samazinājies, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumos Nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteiktās prasības telpu platību nodrošināšanā uz 1 klientu.

   Kopējais amata vietu skaits VSAC „Vidzeme’ 2013.gadā ir bijis nemainīgs - 515.05 amata vietas.

   Lai nodrošinātu klientu vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, 2013.gadā ir palielināta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa par 4,25 amata vietām, samazinot amata vietu skaitu saimniecības nodaļā.


2013.gadā veiktās aktivitātes:

 • nodrošināta sociālā aprūpe un rehabilitācija vidēji 950 klientiem 5 filiālēs;
 • nodrošināts atlīdzības finansējums vidēji 504.8 amata vietām.

Veikti remontdarbi:

 1. Sakarā ar telpu maiņu, veikta lokālā datortīkla izbūve administrācijai;
 2. Veikta žoga piegāde un uzstādīšana filiālēs „Rūja”, „Allaži” un „Valka”;
 3. Veikti klientu istabiņu remontdarbi filiālē „Ropaži”, "Rūja", "Rauna";
 4. Uzsākti klientu nodarbību telpu un sanitārā mezgla remontdarbi filiālē „Allaži”;
 5. Veikti ārstu kabinetu, veļas savāktuves, veļas glabāšanas, telpu interešu pulciņa nodarbībām remontdarbi filiālē „Ropaži”.

Izlietots finansējums Pamatkapitāla izveidei:

 1. Filiālei ”Ropaži” iegādāta jauna trauku mazgājamā mašīna un ledusskapis;
 2. Filiālei „Rūja” iegādāts motobloka dzinējs; elektriskās plīts, elektriskais vārīšanas katls ar maisītāju, dators lietvedības funkciju nodrošināšanai;
 3. Filiālei „Valka” – iegādāta elektriskā sekciju krāsns (cepeškrāsns), medikamentu skapji, zāles pļāvējs un televizors klientu nodarbību telpai. Kā arī iegādāts mikroautobuss klientu pārvadāšanai un pārtraukts nomas līgums;
 4. Filiālei „Allaži” – iegādāta un izbūvēta telefonu centrāle, iegādātas mēbeles, profesionālā elektrotehnika – ūdens vārītājs un aukstuma iekārta;
 5. Filiālei „Rauna” - iegādāts virtuves katls un dators virtuves vadītājai, lai nodrošinātu ēdināšanas kalkulāciju aprēķinu, atbilstoši MK prasībām;
 6. Iegādāti tehniskie palīglīdzekļi – slingi filiālēm „Ropaži”, „Rūja”, „Allaži” un „Rauna”, pretizgulējumu matrači un nestuves uz riteņiem filiālei „Ropaži”; dušas krēsli filiālei „Ropaži”, „Rūja” un „Allaži”; izmeklēšanas kušetes filiālei „Rūja”;
 7. Iegādāts elektrokardiogrāfs, kuru lietos visas Centra filiāles;
 8. Kā arī izlietots finansējums dokumentācijas izstrādei KPFI projektam un filiāles „Rūja” jumta projekta izstrādei.
   

   Iepirktas akmeņogles filiālēs „Ropaži” un „Rūja”, lai nodrošinātu ēku apsildīšanu un karstā ūdens sagatavošanu, kā arī iepirkta malka filiālēs „Allaži”, „Valka” un „Rauna”, lai vasaras mēnešos sagatavotos jaunajai apkures sezonai.  

   Visās VSAC „Vidzeme” 6 filiālēs apdrošināts īpašums (ēkas un manta), ieskaitot filiāli „Saulstari”, kuras darbība ir apturēta, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma saglabāšanu.

 
   Aprūpes centra klientiem 5 filiālēs:
 1. Iepirkti pārtikas produkti, ēdināšanas nodrošināšanai;
 2. Iepirkti medikamenti, veselības stāvokļa saglabāšanai;
 3. Iegādātas higiēnas preces, aprūpes nodrošināšanai;
 4. Iegādātas klientu nodarbībām dažādas kancelejas preces, materiāli un pārtikas produkti;
 5. Iegādāti apavi, apģērbs un gultas veļa;
 6. Atjaunots sadzīves inventārs, mēbeles;
 7. Nodrošināts veļas mazgāšanas pakalpojums filiālēs „Ropaži” un „Rauna”;
 8. Ir nodrošināta dzeramā ūdens piegāde klientiem filiālēs "Allaži", "Ropaži".
 
   Filiāļu darbības nodrošināšanai iegādātas saimniecības preces, dažādi remontmateriāli un uzturēšanas materiāli.

   Veikti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi un dabas resursu nodokļa maksājumi par 4 ceturkšņiem.

   Segti izdevumi par grāmatvedības un personāla lietvedības programmas un FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu 12 mēnešos.

 

   Apmaksāta dalības maksa semināros, tai skaitā:

 1. Veikta Instruktāža ugunsdrošībā visiem Centra darbiniekiem;
 2. Kursi „Pārtikas produktu/gatavo ēdienu uzturvērtības aprēķināšana” – 5 virtuves vadītāji, no katras filiāles;
 3. Kursi „Lietvedības prasmes sociālajās institūcijās” – 4 lietveži no filiālēm;
 4. Igaunijas aprūpes centru asociācijas ESJN organizētais seminārs Igaunijas sociālo lietu ministrijā ar ministrijas darbinieku, sociālās aprūpes centru vadītāju, Latvijas sociālās aprūpes centru vadītāju un LM pārstāvju piedalīšanos;
 5. Eiropas aprūpes centru vadītāju asociācijas 13.kongress Igaunijā, Tallinā – ar Centra direktora, pakalpojuma nodrošināšanas nodaļas vadītājas, filiāles „Ropaži” vadītājas un filiāles „Rūja” sektora (veselības aprūpes) vadītāja piedalīšanos;
 6. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas speciālistu kvalifikācijas celšanas kursi – 190 darbinieki no visām Centra filiālēm;
 7. Kursi „Ievads sociālajā psihiatrijā” – 5 darbinieki no filiālēm „Rūja”, „Allaži” un „Valka”;
 8. Kvalifikācijas celšanas kursi kurinātājiem – 9 darbinieki no filiālēm „Ropaži”, „Allaži”, „Rauna” un „Valka”;
 9. 3.māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress Rīgā – 5 darbinieki no filiāles „Allaži”;
 10. Kursi „Agresija pacientu aprūpē” – 35 darbinieki no filiālēm „Ropaži”, „Allaži”, „Rūja” un „Valka”;
 11. Kvalifikācijas celšanas kursi rehabilitācijas speciālistiem – 30 darbinieki no visām Centra filiālēm;
 12. Kā arī pirmās palīdzības apmācības kursi un citi.


    Papildus finansējums

   Lai nepasliktinātu klientiem sniegto pakalpojumu apmēru un kvalitāti, 2013.gadā tika saņemts papildus finansējums filiāles „Ropaži” jumta rekonstrukcijai Ls 56 816 apmērā. Ir pabeigta jumta rekonstrukcija un veikti maksājumi par izpildītajiem darbiem Ls 60 264.54 apmērā, tai skaitā:

 1. Par būvdarbiem Ls 56 582.81 ;
 2. Par būvuzraudzību Ls 2 311.73;
 3. Par autoruzraudzību Ls 1 330;
 4. Rēķina apmaksa Ropažu novada domei par būves nodošanu ekspluatācijā Ls 40.

   

   Papildus vēl tika saņemts finansējums Ls 27 488 apmērā vides pieejamības nodrošināšanai un ugunsdrošības sistēmu sakārtošanai nepieciešamo darbu veikšanai.
   Finansējuma ietvaros:
 1. Filiālē „Ropaži” ir uzstādīti 2 invalīdu pacēlāji;
 2. Filiālē „Rūja” ir pārbūvēta ratiņ krēslu uzbrauktuve;
 3. Filiālē „Allaži” ir veikti lifta remontdarbi, izbūvēta ratiņ krēslu uzbrauktuve, uzstādītas vadotnes, margas, rokturi, kā arī nomainītas ārdurvis, lai paplašinātu durvju aili;
 4. Filiālē „Valka” ir veikta dūmu detektoru nomaiņa.
   

   Lai nodrošinātu grāmatvedības programmas „HORIZON” sistēmu pielāgošanu, saistībā ar euro ieviešanu, tika saņemts papildus finansējums Ls 1 987 apmērā. Finansējums ir apgūts un ir iegādāta datorprogrammas HORIZON licence „Darbs divās pamatvalūtās” Ls 1502.72 apmērā un segtas konfigurācijas izmaksas Ls 484 apmērā.


2. Apakšprogramma
„Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums”

   Saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2013. Rīkojumu Nr.308, Centram tika piešķirts papildus finansējums Ls 49 991 apmērā, lai nodrošinātu neatliekami veicamus pasākumus – izveidotu ārstniecības struktūrvienību, iegādātos specializēto mikroautobusu klientu pārvadāšanai, kā arī pilnveidotu klientu saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK)

Koda nosaukums

2013. gada finansējums

18000 - 21700; 22100 - 22300

Resursi izdevumu segšanai

49 991

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 991

21710

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 991

1000 - 9000

Izdevumi - kopā

49 991

1000 - 4000; 6000 - 7000

Uzturēšanas izdevumi

18 785

1000 - 2000

Kārtējie izdevumi

18 785

2000

Preces un pakalpojumi

18 785

5000; 9000

Kapitālie izdevumi

31 206

5000

Pamatkapitāla veidošana

31 206


Finansiālā bilance

0

 

  Finansējuma ietvaros:


    1. Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanai 5 Centra filiālēs Ls 14 388.85 apmērā klientiem ir iegādāts sporta inventārs, dažādas galda spēles, zirglietas, kamanas, divriči ponijiem, televizori, mūzikas instrumenti un iekārtas, grāmatas, trauki, siltumnīcas, tūrisma inventārs, nūjošanas nūjas, kā arī izlietots finansējums klientu ekskursijai uz Bīriņu pili, koncertam, cirka un kino apmeklējumam;


    2. Ārstniecības punkta/kabineta izveidei filiālē „Rūja” ir veikti remontdarbi, telpu iekārtošanai iegādātas medicīniskās iekārtas un aprīkojums Ls 13 423.87 apmērā;


    3. Piešķirtais finansējums analīžu veikšanai, saskaņā ar ārstu nozīmējumiem, ir izlietots visu 5 filiāļu klientu vajadzībām Ls 2 256.70 apmērā;


    4. Iegādāts specializētais autotransports klientu pārvadāšanai filiālei „Ropaži” (ir iespējams pārvadāt 2 klientus ratiņ krēslos vai guloša klienta pārvadāšana uz nestuvēm), ziemas riepas un KASKO apdrošināšana Ls 19 921.58 apmērā.